Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta

indeksZapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XIX sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 1 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania i wnioski.
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Informacja o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2015 rok i planowanych zamierzeniach na lata 2016 – 2017.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2016 rok.
 13. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 15. Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie remontu chodników w pasie dróg powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.
 16. Udzielenie pomocy finansowej w 2016 roku Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu.
 17. Przyjęcie Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.
 18. Uchwalenie „Regulaminu korzystania z Lodowiska Plenerowego”.
 19. Zbycie nieruchomości – działki nr 186/1 ark. 19 o pow. 181 m2 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.
 20. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości – działki nr 186/2 ark. 19 nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 186/1 ark. 19 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.
 21. Zakończenie obrad XIX sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Przewodniczący Rady Miasta
 (-) Mirosław Fus

źr. UM Tomaszów Lubelski