Zapraszamy na XXI sesję VII kadencji Rady Miasta

indeks

Z A P R O S Z E N I E

 

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XXI sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 17 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok
 11. Informacja o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2015 rok
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Tomaszów Lubelski za 2015 rok
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
 14. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 15. Rozpatrzenie skargi złożonej na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
 16. Zakończenie obrad XXI sesji VII kadencji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus

źr. UM Tomaszów Lubelski