XVIII Sesja Rady Miasta bez udziału mieszkańców!

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – w celu zachowania bezpieczeństwa obrady XVIII sesji dla mieszkańców będę dostępne on-line na stronie: www.tomaszow-lubelski.pl/

INFORMACJA

      Informuję mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski, iż w dniu 8 maja 2020 roku o godzinie 16.00 odbędą się obrady XVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Przyjęcie informacji o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok – planowane zamierzenia na lata 2020 – 2021
 10. Przyjęcie informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok
 11. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok
 14. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 – 2022
 15. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
 16. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 17. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 18. Zmiana uchwały Nr XLIV/382/1998 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie ustalenie opłaty prolongacyjnej
 19. Zmiana uchwały Nr XII/126/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2019 roku w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 20. Wyrażenie zgody przez Miasto Tomaszów Lubelski na zawarcie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na założenie i prowadzenie przez Powiat Tomaszowski przedszkola specjalnego w Tomaszowie Lubelskim
 21. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej
 22. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 23. Wyrażenie zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie położonych w budynku przy ul. Zamojskiej 19 w Tomaszowie Lubelskim
 24. Zmiana uchwały Nr XLV/410/2018 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku
 25. Określenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski
 26. Uchwalenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” w Tomaszowie Lubelski w obrębie działek nr 8 i 17/11 położonych przy ul. Lwowskiej.
 27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek nr 30/1, 30/2 położonych na terenie miasta przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim
 28. Przekazanie środka trwałego w postaci odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania w ul. Reja w Tomaszowie Lubelskim
 29. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej w ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
 30. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej w ul. Al. Sportowa w Tomaszowie Lubelskim wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
 31. Zmiana uchwały Nr XLIII/388/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski
 32. Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim
 33. Zakończenie obrad XVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

 

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus