Wójt Gminy Tomaszów Lubelski apeluje do mieszkańców Gminy!

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. Pracownicy Urzędu Gminy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli w w/w zakresie i takowe kontrole będą przeprowadzane sukcesywnie. Uprawnienia kontrolne posiada również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Bezwzględny zakaz palenia w piecach obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Bezwzględny zakaz palenia dotyczy również chemikaliów oraz opakowań z tworzyw sztucznych.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko – poza opałem: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania z tektury, drewno i opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej.

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach oraz workach na surowce wtórne. Ponadto mieszkańcy gminy mają do dyspozycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Łaszczówka Kolonia. We wskazanym obiekcie można bezpłatnie oddać m.in. odpady wielkogabarytowe takie jak np.: stare meble.

W wyniku spalania odpadów do atmosfery trafiają trujące pyły oraz gazy, powodujące zanieczyszczenie powietrza m. in. metalami ciężkim, tlenkami węgla, tlenkami azotu, dwutlenkiem siarki, chlorowodorem, cyjanowodorem oraz dioksynami. Toksyczny wpływ tych substancji na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób nowotworowych, astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn powstałych podczas spalania odpadów są dzieci.

Ponadto spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski