Termomodernizacja świetlic z unijnym dofinansowaniem.

W dniu 17 września 2020 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj – Gancarz, przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana – Skarbnika Gminy podpisała umowę na wykonanie termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Jezierni, Typinie i Rogóźnie oraz świetlic wiejskich w miejscowościach: Chorążanka, Jeziernia, Przeorsk, Rabinówka, Rogóźno Kolonia, Ruda Wołoska, Typin i Ulów. Wykonawcą zadania w trybie przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RETEX.

Zakończenie realizacji robót planowane jest do 15 października 2021 r. Całkowita wartość robót to kwota ok. 5,6 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Termomodernizacja obejmie zmiany w systemach ogrzewania i wentylacji jak i strukturze budynków oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. W ramach prac zostaną wykonane między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski