Otwarta debata

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miasta, przedstawicieli osiedli mieszkaniowych, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 16.30 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57.

 

Debata będzie dotyczyła projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

 

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału.

Ponieważ podczas ostatnich debat i spotkań dużym zainteresowaniem cieszyła się internetowa transmisja na żywo, dlatego też podtrzymujemy ten rodzaj kontaktu z mieszkańcami.

Dla pozostających osób zainteresowanych w domach, oraz tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Linki dla uczestników zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na portalach społecznościowych Miasta Tomaszów Lubelski w czasie debaty.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026, (https://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=380) zostały udostępnione następujące dokumenty:

  1. OBWIESZCZENIE z dnia 6 maja 2022r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
  2. PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
  3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
  5. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
  6. Załączniki graficzne obrazujące propozycję wizji obszaru rewitalizacji opracowane w wyniku analizy dokumentu: Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski