Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczące procedury usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
dotyczące procedury usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

W związku z możliwością uzyskania przez Miasto Tomaszów Lubelski dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2018, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza, że od dnia 15 stycznia do 30 marca 2018 r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany azbestowych pokryć dachowych mogą składać „Wnioski o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest”. Miasto może ubiegać się o dofinansowania w wysokości do 100% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc kwiecień 2018 r. a zakończenia do 30 września 2018 r.
Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie będzie mniejsza niż wnioskowana przez Miasto, wówczas o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski.

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

 1. Potwierdzenie własności budynku:
  – w przypadku budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością wnioskodawcy – kopię aktualnego (wydany do trzech miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku) odpisu z księgi wieczystej stwierdzającej własność budynku, lub kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów;
  – w przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności, bez wydzielonej odrębnej własności lokali wymagane jest przedłożenie zgody poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wraz z kopią aktualnego odpisu z księgi wieczystej, lub kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów; upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
   
 2. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej)
  (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych);
   
 3. Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
  (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004 r.);
   
 4. „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”/lub informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31);
   
 5. Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162 poz. 1089).

W przypadku wątpliwości pytania można kierować:
• telefonicznie: 84 664 37 40 wew. 45 lub
• bezpośrednio do pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57, pok. 26 w godzinach urzędowania (poniedziałek: 730-1530, wtorek 800 -1600, środa, czwartek, piątek 730-1530.

 

 Wniosek dla osób fizycznych o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski w 2018 r.

I nformacja o wyrobach zawierających azbest

 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

źr. UM Tomaszów Lubelski