Nabór wniosków na Dofinansowanie Wymiany Kotłów.

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 7 czerwca 2018 r. nr XLIII/388/2018 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski, niniejszym informuję, iż począwszy od dnia 31 lipca br. rozpoczęty zostanie nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

  1. ogrzewanie elektryczne;
  2. ogrzewanie gazowe;
  3. pompę ciepła;
  4. pellet.

 

Wysokość dotacji w roku 2018 wynosi do 50 % poniesionych, udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, w kwocie nie wyższej niż 5 000 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji, jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe.

Zasady udzielania dofinansowania oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl w zakładce Poradnik interesanta – Wydział Inwestycji i Rozwoju lub w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, pokój 26.

Sposób składania wniosku: osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57:

  1. w dniach 31 lipiec – 3 sierpnia – pokój 22, I piętro
  2. po 3 sierpnia – sekretariat pokój 23, I piętro

Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym według kolejności ich składania (data wpływu do tutejszego Urzędu Miasta). Bliższe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Inwestycji i Rozwoju pokój nr 26, tel.: 84 664 21 25 lub 84 664 37 40 wew.45

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowsk

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na realizację zadania w ramach Programu ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski

Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania budynku/lokalu

 

źr. UM Tomaszów Lubelski