Mikołaj w Gminie Tomaszów Lubelski z unijnym dofinansowaniem

W dniu 6 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana Skarbnika Gminy podpisała umowę o dofinansowanie projektu 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowna wysokość dofinansowania to kwota 3.113.985,75 zł stanowiąca 85% ogółu kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu to 5.816.062,32 zł. Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. W ramach praz zostaną wykonane między innymi:

– docieplenie ścian zewnętrznych i stropów,

– wymiana okien,

– wymiana i modernizacja systemów grzewczych.

Termomodernizacją zostaną objęte budynki Szkół Podstawowych w Jezierni, Typinie i Rogóźnie oraz świetlic wiejskich w miejscowościach: Chorążanka, Jeziernia, Przeorsk, Rabinówka, Rogóźno-Kolonia, Ruda Wołoska, Typin, Ulów. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski