Konkurs Działaj Lokalnie w Powiecie Tomaszowskim

Do 12 czerwca 2017 przyjmowane są wnioski do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie organizowanego przez Stowarzyszenie „Czajnia” przy współpracy z Miastem Tomaszów Lubelski, Fundacją Grupy Oscar, Gminą Tomaszów Lubelski, Miastem Lubycza Królewska oraz Gminą Ulhówek. Konkurs przeprowadzany jest w ramach Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stowarzyszenie Czajnia od 2008 roku pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie i w ramach dotychczasowych konkursów umożliwiło realizację 107 projektów na kwotę ponad 460 tys. złotych.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, które chcą zrealizować projekt mający na celu aktywizację lokalnej społeczności. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 1 Lipca do 31 grudnia 2017 roku.

Szczegóły dotyczące naboru:

NABÓR: Wnioski można składać online od 10 Maja do 12 Czerwca 2017 r. poprzez Generator wniosków dostępny pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl

DOFINANSOWANIE: Maksymalna kwota dotacji może wynieść 6.000 zł. Wkład własny – 25 % wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5 % wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Planowana pula na dotacje to minimum 55.000 zł.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ: Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego. Uwaga: w przypadku zamiaru składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie grupa ma obowiązek wcześniej zgłosić to do Organizatora. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie powiatu tomaszowskiego.

NA JAKIE PROJEKTY: Dofinansowanie będzie możliwe tylko na projekt, który jest szeregiem działań prowadzących do aktywizacji danej społeczności na rzecz dobra wspólnego tj. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na jednorazową/jednodniową akcję.