Informacja Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przesyła informacje w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o poinformowanie mieszkańców o warunkach zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz o danych teleadresowych wraz z ich zamieszczeniem na stronach internetowych i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane teleadresowe:

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54,
22-600 Tomaszów Lubelski

Nazwa Jednostki Nr telefonu
stacjonarnego
Nr telefonu
komórkowego
Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Andrzej Dmitroca
84 664 22 73
Z-ca Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Grzegorz Mazik
84 664 22 73
Dyżurny ZDP
w Tomaszowie Lubelskim
84 664 20 57
Fax 84 664 22 73 (tylko w godz. pracy od 700 do 1500)
e-mail: sekretariatfSzdotomaszow.pl
Obwód Drogowy Nr 1
w Tomaszowie Lubelskim
84 665 84 64 603 743 727
Obwód Drogowy Nr 2
w Żulicach
84 6613158 603 743 726

 

Akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona jest przez Zarząd Dróg Powiatowych od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r. (chyba że warunki meteorologiczne wymuszą konieczność przesunięcia podanych terminów).

ZDP do prac przy zimowym utrzymaniu dróg powołał służby dyżurne, które w zależności od sytuacji na drogach pełnić będą dyżury zimowe w systemie jedno, dwu i trzyzmianowym. Osobą kierującą akcją zimową w Zarządzie Dróg Powiatowych jest dyżurny pełniący swą funkcję pod numerem telefonu (84) 664 20 57.

Założono, że drogi powiatowe będą utrzymywane w IV i V standardzie zimowego utrzymania dróg. VI standard dopuszczono jedynie w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych. Obowiązujące wszystkie drogi publiczne, standardy zimowego utrzymania dróg, z opisem stanu dla danego standardu – określone zostały w załączniku do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych – który stanowi także załącznik do niniejszego planu.

Do zimowego utrzymania dróg przygotowano dwie grupy sprzętu tj.:

  • sprzęt do zwalczania śliskości zimowej;
  • sprzęt do odśnieżania dróg.

Do zwalczania śliskości przeznaczono 7 szt. piaskarek z nakładanymi pługami odśnieżnymi (typ średni) oraz jako sprzęt ładujący materiał 2 koparki i 2 koparko-ładowarki.

Zaznaczamy, że wszystkie piaskarki oraz nośniki piaskarek (7 samochodów ciężarowych) są własnością ZDP.

Dodatkowo (poza powyższymi jednostkami) do odśnieżania dróg przygotowano sprzęt własny tj.:

  • pługi ciężkie – 2 szt. (montowane na samochodach MAN, Renault)
  • pług czołowy średni – 1 szt. (ciągnik Lamborghini)
  • pług boczny lekki -1 szt. (ciągnik Zetor)
  • pługi wirnikowe – 2 szt.

Zorganizowano dwa składowiska materiałów do zwalczania śliskości zimowej tj. w Żulicach i w Tomaszowie Lubelskim.

Zgromadzono na nich /wg stanu na dzień 8 października 2020 roku:

  • 1856 ton mieszanki piaskowo-solnej,
  • 769 ton czystego piasku,
  • 155 ton żużlu.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski