Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dofinansowanie w kwocie 10 001 573,33 zł na projekt pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim”.

Inwestycja realizowana będzie na obszarze I rewitalizacji, który wykazuje bardzo wysoką koncentrację niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej. Projekt przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, tj.: bezrobocia, ubóstwa, niskiej dostępności i nieodpowiednich warunków mieszkaniowych lokali socjalnych.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 13.3- Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wynosi 22 685 449,81 zł.

Wcześniej z rezerwy budżetu państwa uzyskano dofinansowanie na w/w cel kwotę 1,5 mln złotych które zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

W uzyskaniu dofinansowania z rezerwy budżetu państwa aktywnie włączył się Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, któremu za pomoc dziękujemy.

W roku 2018 wartość wykonanych robót przekroczy 4 mln złotych.

źr. UM Tomaszów Lubelski