KPP poszukuje kandydatów na zastępstwo pracownika na stanowisko robotnik gospodarczy Zespołu Wspomagającego

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim poszukuje kandydatów na zastępstwo pracownika na stanowisko robotnik gospodarczy Zespołu Wspomagającego.

Liczba lub wymiar etatu – 1,00 etat

Miejsce wykonywania pracy – Tomaszów Lubelski

Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim,

ul. Żeromskiego 4, 22-600 Tomaszów Lubelski

Cel stanowiska : utrzymanie czystości i porządku w obiektach oraz na zewnątrz obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz wykonywanie drobnych prac gospodarczych,  nie wymagających szczególnych uprawnień, odśnieżanie posesji.

Warunki pracy:

Praca wykonywana wewnątrz budynku, na wysokości do 2 m w pomieszczeniach biurowych – okresowo praca na zewnątrz, dźwiganie ciężarów do 10 kg.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie – podstawowe

Pożądane doświadczenie zawodowe /staż pracy  – bez wymagań

Wymagania niezbędne w zakresie umiejętności: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej

Wymagania pożądane : sumienność, rzetelność, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys i list motywacyjny,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopia dowodu osobistego.

Inne dokumenty  i  oświadczenia:

– kopie świadectw pracy,

– kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  Nr 182, poz. 1228 ze zm.)

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 08.12.2017 r.

pod adresem: Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim,

ul. Żeromskiego 4, 22-600 Tomaszów Lubelski, Zespół Prezydialny pok.104, I p

z dopiskiem „Ogłoszenie robotnik gospodarczy Zespołu Wspomagającego KPP

w Tomaszowie Lubelskim”.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 846648215.