Zaproszenie na XVIII sesję VII kadencji Rady Miasta

indeks

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XVIII sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 12 lutego roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok
 11. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
 13. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 14. Uchwalenie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim
 15. Przyjęcie dla miasta Tomaszowa Lubelskiego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 2016-2018
 16. Udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość
 17. Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok
 18. Zbycie nieruchomości – działki nr 21/1 ark. 24 o pow. 1977 m2, zabudowanej budynkiem drewnianym (dawna szkoła) położonej przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim
 19. Zbycie lokalu mieszalnego nr 33 położonego w budynku wielorodzinnym nr 48 A przy ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim
 20. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej – działki nr 252/1 cz. ark. 22 położonej przy ul. Króla Zygmunta w Tomaszowie Lubelskim
 21. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz „Elektrownia Wiatrowa Kresy I” Spółka z o.o.
 22. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat – działki nr 90/3 ark. 10 o pow. 9,8761 ha i nr 91/2 ark. 10 o pow. 0,6693
 23. Ustalenie opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski
 24. Powierzenie Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli zwany dalej ŚDS
 25. Przystąpienie do opracowania Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku
 26. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020
 27. Zakończenie obrad XVIII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus

źródło: UM Tomaszów Lubelski