Zaproszenie na III sesja VIII kadencji Rady Miasta

 Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach III sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad III sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2019-2022
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
 14. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli
 15. Określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
 16. Zbycie nieruchomości – działek nr 53/1 ark. 28 o pow. 0,169 m2, 53/1 ark. 28 o pow. 7 m2 położonych przy ul. mjra Franciszka Bartłomowicza „Grzmota” i udzielenie bonifikaty od ceny zbywanych nieruchomości
 17. Wyrażenie opinii dotyczącej umorzenia pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
 18. Zakończenie obrad III sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

 

Przewodniczący Rady Miasta
(Mirosław Fus