Zapraszamy w piątek na sesję Rady Miasta

indeksZapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XXIII sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 9 września 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania i wnioski.
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2015 rok.
 12. Zabezpieczenie środków finansowych stanowiących wkład własny w realizacji projektu pn. „Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tomaszowie Lubelskim.
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2016 rok.
 14. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski z przeznaczeniem na refundację kosztów dowozu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli.
 16. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.
 17. Uchwalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat budżetu miasta Tomaszów Lubelski na 2017 rok.
 18. Uchwalenie „Regulaminu korzystania z Toru Wrotkarskiego” znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”.
 19. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej ul. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.
 20. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie współfinansowania przebudowy dróg gminnych.
 21. Zajęcie stanowiska w sprawie szkód powodowanych przez zwierzęta łowne na terenie miasta Tomaszów Lubelski.
 22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski działki nr 135/1 ark. 19, położonej w Tomaszowie Lubelskim.
 23. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski położonej przy ul. Łaszczowieckiej nr 20/2 ark. 4 i nr 21/2 ark. 4 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 24. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tomaszów Lubelskim na lata 2016-2021.
 25. Zmiana uchwały w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 26. Zmiana uchwały w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski ma stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 27. Zakończenie obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus