Zapraszamy na XXV sesję VII kadencji Rady Miasta

herb_miastaZapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XXV sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 28 października 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXV sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
 11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2015/2016
 13. Uchwalenie rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017
 14. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
 15. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
 16. Stwierdzenie właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
 17. Zmiana uchwały nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 18. Zbycie nieruchomości – działek nr 4/1 ark. 10 o pow. 3030 m2, nr 5/1 ark. 10 o pow. 1769 m2 nr 6/1 ark. 10 o pow. 1827 m2 położonych przy bocznej ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim
 19. Uchwalenie „Regulaminu korzystania z Toru Wrotkarskiego”
 20. Zakończenie obrad XXV sesji VII kadencji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus