XXXXIV sesja VIII kadencji Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XLIV sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 27 maja 2022 roku, o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XLIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Przyjęcie informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub. za 2021 rok
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok
 11. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2021 rok
 12. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2022 rok
 14. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 15. Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski i nadania jej statutu
 16. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2022
 17. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
 18. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 3 maja 2022 r. mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XLIII/468/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
 19. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu organizowanych imprez w parku miejskim, wykroczeń w muszli koncertowej, użytkowania parkingu przy ul. Słowackiego oraz ogólnodostępnego podglądu z kamer miejskich
 20. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia usterki kraty kanalizacji deszczowej
 21. Zakończenie obrad XLIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus