XXXVII sesja VII kadencji Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XXXVII sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 1 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2017 rok
 11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
 13. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
 14. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
 15. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
 16. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok
 17. Uchwalenie dla miasta Tomaszów Lubelski planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2019
 18. Nabycie przez Miasto Tomaszów Lubelski nieruchomości – działek nr 70 ark. 26 o pow. 0,1704 ha, nr 71 ark. 26 o pow. 0,4139 ha położonych przy ul. Ściegiennego oraz działki nr 308/3 ark. 2 o pow. 0,7100 ha położonej w miejscowości Łaszczówka
 19. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – działek nr 278/4 ark. 20 o pow. 240 m2 położonej przy ul. Rejtana, nr 185/1 ark. 19 o pow. 3 m2 położnej przy ul. Matejki, na okres do trzech lat
 20. Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski i nadania jej statutu
 21. Powołanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na bazie i z wykorzystaniem potencjału Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 22. Wyrażenie zgody na realizację projektu „ZaczynaMyOdNowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie
 23. Zakończenie obrad XXXVII sesji VII kadencji Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus