XX sesja VII kadencji Rady Miasta – Zaproszenie

indeksZapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XX sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 20 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XX sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Tomaszów Lubelski
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok
 13. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok
 14. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2015”
 15. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
 16. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 17. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej ulicy Szopena w Tomaszowie Lubelskim
 18. Zatwierdzenie sprawozdania o finansach instytucji kultury za 2015 rok Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim
 19. Zatwierdzenie sprawozdania o finansach instytucji kultury za 2015 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim
 20. Uchwalenie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim
 21. Uchwalenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020
 22. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Tomaszów Lubelski-ulica Folwarczna, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3 ark. 2
 23. Nabycie przez Miasto Tomaszów Lubelski udziału 4/8 części w prawie własności działki, położonej
  w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Bartłomowicza oznaczonej w ewidencji gruntów ark. 28 nr 53 o pow. 1360 m2
 24. Nabycie przez Miasto Tomaszów Lubelski nieruchomości gruntowej, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. 29-go Listopada oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 28/2, ark. 11
  o pow. 396 m2.
 25. Wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej ½ udziału w nieruchomości nr 299 ark. 12 położonej przy ul. Rogózieńskiej na rzecz jej współwłaściciela
 26. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o przeniesienie za wynagrodzeniem własności działki oznaczonej nr 112/2 ark. 12 o pow. 0,0071 ha, położonej przy ul. Armii Krajowej zabudowanej w części budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności
 27. Wzniesienie pomnika „Pamięci Żydów tomaszowskich eksterminowanych w latach 1939-1943 przez niemieckich okupantów
 28. Stwierdzenie właściwości do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
 29. Zakończenie obrad XX sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus

źr. UM Tomaszów Lubelski