XIII sesja Rady Miasta – Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XIII sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2018/2019
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
 11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 12. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
 13. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
 14. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
 15. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok
 16. Określenie wzoru, warunków i trybu składnia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 17. Określenie szczegółowych warunków udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 18. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między gminnego w sprawie powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli
 19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat
 20. Zmiana uchwały nr XL/357/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021
 21. Zakończenie obrad XIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus