Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Tomaszowskiego Klubu Sportowego „ Tomasovia”

Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia” zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Tomaszowskiego Klubu Sportowego „ Tomasovia” Tomaszów Lubelski, które odbędzie się 06.02.2018 I termin godz. 17:00 II termin godz. 17:30 w świetlicy OSiR Tomasovia ul. Al. Sportowa 8.

Prosimy wszystkich członków klubu o uregulowanie składek członkowskich!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Powołanie prezydium zebrania
4. Wybór sekretarzy
5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
6. Powołanie komisji skrutacyjnej, mandatowej, uchwał i wniosków
7. Wystąpienie zaproszonych gości
8. Sprawdzanie komisji mandatowej
9. Sprawozdanie z działalności Klubu
10. Sprawozdanie z komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja
12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
13. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i komisji rewizyjnej
14. Zmiany w statucie
15. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
16. Przyjęcie uchwał i wniosków
17. Ogłoszenie wyników wyborów
18. Zakończenie obrad