V sesja VIII kadencji Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach V sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad V sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad III i IV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
 10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 11. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
 12. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
 13. Udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
 14. Przyjęcie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
 15. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
 16. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 17. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
 18. Rozpatrzenie petycji rodziców uczniów klasy VI B Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim o zmianę uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI B Szkoły Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
 19. Rozpatrzenie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP w sprawie zmiany nazwy ulicy Zenona Jachymka „Wiktora” w Tomaszowie Lubelskim – zajęcie stanowiska
 20. Udzielenie pomocy finansowej w 2019 roku miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych
 21. Zakończenie obrad V sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus