Umowa patronacka

16 listopada 2017 roku została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego Panem Januszem Jońcem, a firmą  Roztocze Z.U.P. Roman Rak reprezentowaną przez Pana Romana Raka – Właściciela. Celem współpracy jest kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz bardzo dobre przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej.
Roztocze Z.U.P. obejmuje swoim patronatem klasy kształcące uczniów w zawodach: technik mechanik – specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających.
Uwzględniając możliwości i oczekiwania Strony zaproponowały formy współpracy:

 1. współorganizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości Roztocze Z.U.P.,
 2. organizowanie stażu dla najlepszych uczniów,
 3. współorganizowanie wycieczek zawodowych,
 4. udział uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych,
 5. możliwość ubiegania się o pracę przez absolwentów,
 6. wzajemne promowanie kształcenia w zawodach: technik mechanik – specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających,
 7. doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w zakresie niezbędnym do kształcenia w zawodach: technik mechanik – specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających,
 8. udostępnianie materiałów dydaktycznych,
 9.  udostępnienie pomieszczeń i sal dydaktycznych,
 10. mieszczanie informacji o Patronacie na stronie internetowej Szkoły oraz stronie Roztocze Z.U.P.,
 11. wypłacanie stypendium motywacyjnego dla najlepszych uczniów.

Po uroczystym podpisaniu umowy 18 uczniów z Klas Patronackich otrzymało stypendia ufundowane przez Pana Romana Raka. Dyplomy zostały wręczone przez Pana Romana Raka – Właściciela i Pana Jerzego Wereszczaka – Wicestarostę Tomaszowskiego. Pan Roman Rak ufundował trzy nagrody specjalne dla wyróżniających się uczniów.

 

źr. ZS Nr4