Telatyn: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obchodziła Jubileusz stulecia istnienia i pięciolecia nadania imienia szkole

dsc_0052_t1Dnia 10 czerwca 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obchodziła Jubileusz stulecia istnienia i pięciolecia nadania imienia szkole.

Z tej okazji swoją obecnością zaszczycił nas biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński. Dostojnego gościa w Kaplicy w Telatynie powitali: ks. proboszcz Andrzej Bastrzyk, młodzież szkolna i rodzice.

O godz. 9.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, który również wygłosił homilię. Mówił w niej o konieczności kierowania się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi, wzorowania się na sprawdzonych autorytetach, jakimi są Kardynał Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II. Szczególnie ciepło zwracał się do dzieci i młodzieży, zachęcał do kultywowania tradycji szkoły i narodu, zacytował słowa Prymasa Tysiąclecia: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska”.

We Mszy św. uczestniczyli: poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół prymasowskich i tutejszego gimnazjum, władze oświatowe, gminne, powiatowe, kapłani, uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele i byli pracownicy szkoły, absolwenci oraz społeczność lokalna.

Po liturgii głos zabrała absolwentka szkoły pani Maria Nastała, która zaprezentowała swoje wiersze. Jeden z nich dotyczył miłości i tęsknoty do swojej ukochanej ziemi telatyńskiej.

Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie na jej głównym korytarzu została odsłonięta tablica pamiątkowa o treści: „W podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły oraz sercem, talentem i pracą przyczynili się do jej rozwoju”, Przecięcia wstęgi dokonały Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stąsiek-Witkowska i przedstawicielka rodziców pani Mariola Kasprzak. Tablicę poświęcił biskup Mariusz Leszczyński.

Wszystkich przybyłych gości na sali gimnastycznej powitał dyrektor szkoły Bogdan Tucki. W swoim wystąpieniu podkreślił misję nauczycieli pracujących w tej szkole na przestrzeni minionych lat w przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu właściwych postaw swoich wychowanków. Wskazał także na znaczącą rolę szkoły jako ośrodka kultury i sportu na wsi. Mówił o tym, że na przestrzeni lat zmieniała ona swoje oblicze, strukturę, choć w istocie pozostała taka sama i wciąż jest ważną częścią lokalnej rzeczywistości.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Jej mottem były słowa Patrona „ Szkoła musi być przede wszystkim szkołą miłości”. Montaż słowno-muzyczny, ilustrowany kadrami z kronik, przedstawiał dzieje szkoły od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego. Nie zabrakło także elementów humorystycznych i tańca. Część artystyczną ubarwiła swoimi pieśniami scholla pod kierunkiem księdza Andrzeja Bastrzyka. Widzowie docenili bogatą scenografię, a występ młodzieży nagrodzili gromkimi brawami

Gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu na ręce dyrektora szkoły złożyli między innymi: biskup Mariusz Leszczyński, Wicekurator Oświaty w Lublinie p. Eugeniusz Pelak, Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego p. Jerzy Wereszczak, Wójt Gminy Telatyn p. Elżbieta Stąsiek –Witkowska, Prezes Fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia” p. Jadwiga Mazur, dyrektorzy szkół prymasowskich z Nabroża, Mircza, Aleksandrowa i Babic, dyrektorzy szkół gminy Telatyn, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie p. Danuta Fedziuryna, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych p. Krystyna Majerczyk-Żabówka, która wręczyła szkole Złoty Medal za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka.

Złoty Krzyż za Zasługi w Rozwój Spółdzielczości Bankowej im. Piotra Wawrzyniaka  Pani Prezes wręczyła p. Janinie Tuckiej,  a Srebrną Odznakę za zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka została odznaczona p. Wiesława Przytuła.

Były również kwiaty i podziękowania dla Pana Dyrektora, który obchodził swój jubileusz – 25-lecie pracy na stanowisku  Dyrektora szkoły.

Wszyscy mieli możliwość obejrzenia: Kącika Patrona Szkoły, wystawy zdjęć z różnych okresów istnienia szkoły, wystaw prac plastycznych „Szkoła, którą pamiętam i znam”, „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci”, okolicznościowych gazetek, kronik szkoły, pucharów, dyplomów oraz wpisania się do księgi pamiątkowej.

źr. sp.telatyn.pl