Spotkania doradcze z zakresu partnerstwa lokalnego

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim na mocy uchwały Rady Miasta w grudniu 2017 r. został powołany do istnienia Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE w Tomaszowie Lubelskim. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w Tomaszowie Lubelskim w ramach swoich działań nawiązuje współpracę z partnerami lokalnymi, którzy po zakończeniu realizacji projektu będą wspierać naszą działalność na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w styczniu i w lutym odbyły się dwa kolejne spotkania doradcze z zakresu partnerstwa lokalnego. Celem styczniowego spotkania było wspólne wypracowanie zasad współpracy i regulaminu partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE przez partnerów lokalnych. Tematy poruszane na spotkaniu, które odbyło się w lutym dotyczyły zarządzania partnerstwem i roli poszczególnych partnerów we wsparciu LOWE, roli i zadań organu prowadzącego w partnerstwie lokalnym, roli i zadań LOWE w partnerstwie lokalnym oraz roli i zadań partnerów lokalnych na rzecz działania LOWE.

      Spotkanie zorganizowane było przez Miasto Tomaszów Lubelski, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski