Rekordowo wysoki budżet gminy Tomaszów Lubelski na 2018 rok

14 listopada 2017 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski pani Marzena Czubaj – Gancarz przyjęła projekt budżetu na 2018 r. Projekt został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radnym gminy. W dniu 15 grudnia 2017 r. budżet został uchwalony.

 Budżet gminy na 2018 rok obejmuje realizacją zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych wynikających z opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i zapewnia realizację wszystkich zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw i jest następujący:

Planowane dochody budżetu:  47.442.844,40 zł.

Planowane wydatki budżetu:  45.942.844,40 zł.

Planowane rozchody budżetu:  1.500.000,00 zł.

 

Budżet Naszej Gminy na 2018 r. zakłada wzrost nakładów w stosunku do roku poprzedniego na następujące sfery życia społecznego gminy:

 

Rodzaj

działalności

Nakłady

2017 r.

Nakłady

2018 r.

Kwotowy

wzrost nakładów

Opieka społeczna

14.316.830,00

15.403.052,09

1.086.222,09

Oświata i wychowanie

12.110.034,51

12.572.710,38

462.675,87

Inwestycje gminne

8.055.165,93

11.267.654,32

3.212.488,39

 

W 2018 r. wykupione zostaną przez gminę obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł. Dług gminy na koniec 2018 r. będzie wynosić kwotę 5.100.000,00 zł. Nie planuje się dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, zaś stopniowe ograniczanie długu gminnego wynika z zawartych umów i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy.

 W 2018 roku realizowane będą zadania inwestycyjne na kwotę ogółem 11.267.654,32 zł, co stanowi 24,53% planowanych wydatków, w tym:

 „Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Józefowska w Rogóźnie” – planowany okres realizacji to lata 2017-2018 r.

Limit wydatków na 2018 – 2.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 18 lipca 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w wysokości planowanej 443.846,00 zł (tj. 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych). Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe.

 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łaszczówka – Kolonia” – planowany okres realizacji to lata 2017-2021 r.

Limit wydatków na 2018 to kwota: 820.000,00 zł,

Przedsięwzięcie jest realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  18 lipca 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie I etapu przedsięwzięcia w wysokości planowanej 736.781,00 zł (tj. 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych). Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe.

 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce” – 60.000,00 zł. Planowany okres realizacji to lata 2018-2019 r.

Limit wydatków na 2018 – 60.000,00 zł.

 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Sabaudii”.Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2019 r. Limit wydatków na 2018 – 60.000,00 zł.

W związku z zapewnieniem finansowania budowy obwodnicy miasta Tomaszów Lubelski wynikła potrzeba budowy przejść w pasie drogowym planowanej obwodnicy dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowościach: Łaszczówka i Sabaudia. Miejscowości te, ze względu na swoje bezpośrednie położenie przy mieście Tomaszów Lubelski planowane są do włączenia do instalacji miejskich zarządzanych przez Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim. Gmina dysponuje dokumentacją projektową i wystąpiła o uzyskanie pozwolenia na budowę na wymienione odcinki sieci.

W roku 2018 planowane jest do wykonanie odcinków sieci w pasie drogowym planowanej obwodnicy. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej możliwa będzie po wykonaniu przedmiotowych przejść.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3516L od drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Górno do miejscowości Wola Gródecka o długości 14 km”. Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2020 r. Limit wydatków na 2018 to kwota 2.000.000,00 zł. Zadanie planowane jest do dofinansowania z funduszu leśnego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (teks jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 788). Środkami funduszu leśnego dysponuje dyrektor generalny Lasów Państwowych. W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Tomaszów Lubelski podjęła UCHWAŁĘ Nr XXIV/214/2016 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3516L. Do porozumienia zmierza przystąpić także gmina Jarczów. W wyniku przebudowy drogi powstanie nowa nawierzchnia na odcinku ok. 14 kilometrów, przebiegając między innymi przez miejscowości: Typin, Podhorce, Justynówka, Górno. Przebudowa drogi została zgłoszona do dofinansowania z środków funduszu leśnego.

 

„Budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009 do km 1+ 085 Sabaudia- Majdanek Gmina Tomaszów Lubelski”.Planowany okres realizacji to rok 2018. Limit wydatków na 2018 to kwota 2.496.807,10 zł. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Budowa drogi gminnej znajduje się na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z 13 listopada 2017 r.

 

„Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski, w tym ul. Kasztanowa III etap w Majdanie Górnym oraz ulica Słoneczna w Łaszczówce”. Limit wydatków na 2018 to kwota 895.548,60 zł. W ramach zadania zostaną zrealizowane: budowa ul. Kasztanowej III etap w Majdanie Górnym (Gmina posiada dokumentację budowy tego odcinka drogi), budowa ulicy Słonecznej w Łaszczówce, przebudowa dróg i chodników zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców i radnych w: Pasiekach, Ulowie, Jezierni,  Łaszczówce, Łaszczówce-Kolonii, Majdanie Górnym I, Majdanie Górnym II, Majdanku, Kolonii Rogóźno, Rogóźnie I, Rogóźnie II, Rogóźnie III, Rabinówce, Rudzie Wołoskiej, Szarowoli, Justynówce, Podhorcach, Górnie, Nowej Wsi, Typinie, Wieprzowym Jeziorze, Sabaudii. W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększyć nakłady na budowę dróg i chodników do kwoty co najmniej 1.200.000,00 zł.

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 111757L w miejscowości Typin od km 0+303 do km 1+327 i od km 2+111 do km 2+654 zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.” Planowany okres realizacji to rok 2018. Limit wydatków na 2018 to kwota 1.629.850,00 zł. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania do programu skutków usuwania klęsk żywiołowych.

 

Gmina Tomaszów Lubelski przekaże dotację w kwocie 467.057,00 zł do Województwa Lubelskiego na wykonanie długo oczekiwanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski – Alojzów w miejscowości Sabaudia. Po długich staraniach Wójta Gminy pani Marzeny Czubaj-Gancarz w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu Województwa Lubelskiego na rok 2018. W roku bieżącym Gmina Tomaszów Lubelski wykonała dokumentację projektową przebudowy drogi, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Lubelskiego.

 

Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym” – planowany okres realizacji to lata 2017-2021 r.

Limit wydatków na 2018 – 5.000,00 zł,

Przedsięwzięcie planowane do realizacji z środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO WL wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina Tomaszów Lubelski złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, którego ocena nastąpi w 2018 r.

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – I etap” Planowany okres realizacji to lata 2016-2020 r.

Limit wydatków na 2018 – 5000,00 zł,

Sporządzono i złożono wniosek o dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Gmina Tomaszów Lubelski znajduje się na liście wniosków przeznaczonych do dofinansowania z środków RPO WL. Termomodernizacja ruszy jeszcze w 2018 r., co będzie wymagało korekty budżetu. W dniu 21 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski pani Marzena Czubaj – Gancarz podpisała umowę o dofinansowanie.

Umowna wysokość dofinansowania to kwota 5.132.445,03 zł stanowiąca 85% ogółu kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu to 7.265.132,65 zł.

Termomodernizacją zostaną objęte budynki: szkół podstawowych w Podhorcach, Szarowoli, Sabaudii, Majdanie Górnym, świetlicy wiejskiej w Majdanku, Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach i budynki administracyjne w Rogoźnie i Urzędu Gminy. Projekt zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski” – planowany okres realizacji to lata 2016-2019 r.

Limit wydatków na 2018 – 5000,00 zł,

Sporządzono i złożono wniosek o dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek jest w trakcie oceny.

 

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomaszów Lubelski”. Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2020 r. Limit wydatków na 2018 – 235.641,79 zł. W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększyć nakłady do kwoty 300.000,00 zł.

 

„Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski”. Planowany okres realizacji to lata 2017-2018 r. Limit wydatków na 2018 r. to 493.573,82 zł. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę po naborze wniosków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Gmina Tomaszów Lubelski oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie w wysokości 225.000,00 zł. W poprzednim numerze biuletynu informacyjnego prezentowaliśmy projekt zagospodarowania zbiornika  wodnego w Rogoźnie.

 

          Również w 2018 r. realizowane będą tzw. „miękkie projekty” z udziałem środków europejskich, w tym:

Projekt „Moje pasje – moje kompetencje” – okres realizacji 2017 r. – 2018 r. Limit wydatków na 2018 r.  – 562.205,10 zł.  Przedsięwzięcie jest finansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla szkół gminnych oraz zorganizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów.

 

Projekt „Włączeni do Aktywności” okres realizacji 2017-2019 r.Przedsięwzięcie jest realizowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.  Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Limit wydatków na 2018 r.  to 374.683,09 zł,

W budżecie wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 541.115,86 zł, zgodnie z wnioskami mieszkańców gminy, w tym na zadania bieżące (remonty, zakupy wyposażenia itp.) kwotę 216.749,27 zł, na zadania inwestycyjne (budowy chodników, budowy dróg, zakupy majątkowe) kwotę 324.366,59 zł.

Tak dobrego projektu budżetu dla Gminy Tomaszów Lubelski nie było od lat, na co zwróciła uwagę Pani Agata Borowiec Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, że Pani Agata Borowiec wspiera działania Wójta Naszej Gminy pani Marzeny Czubaj – Gancarz w realizacji przebudowy drogi powiatowej długości 14 km, łączącej miejscowości: Typin, Podhorce, Justynówka, Górno.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski