Przebudowa dróg powiatowych.

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę o umieszczeniu w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 partnerskiego projektu powiatów województwa lubelskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju.
Liderem przedsięwzięcia jest powiat lubelski. Decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego ma kluczowe znaczenie, ponieważ otwiera powiatom procedurę przygotowania i złożenia ostatecznego wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym pozyskania długo oczekiwanych środków unijnych na inwestycje drogowe.

Przedmiotowy projekt obejmuje realizacje 25 zadań inwestycyjnych na terenie wszystkich 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego, polegających na rozbudowie/ przebudowie ponad 220 km dróg powiatowych. Wstępna wartość projektu wynosi ponad 191 mln złotych w tym 120 mln złotych stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualnie trwają zaawansowane prace przygotowawcze dot. przygotowania procesu inwestycyjnego, w tym opracowania dokumentacji technicznych, uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji, w tym w szczególności decyzji środowiskowych oraz zgłoszeń/pozwoleń/ zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych.
Przebudowa dróg będzie realizowana w 2018 roku.

W powiecie tomaszowskim będą przebudowane  2 odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 26,5 km.
1.  droga nr 3514L na odcinku Lubycza Królewska- Machnów Nowy- Dyniska Stare o długości 17,6 km.
2. droga nr 3505L na odcinku Tarnawatka- Werechanie  o długości 8,9 km.

W 2017 roku będzie realizowana przebudowa dróg powiatowych  dofinansowanych  ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

1. droga nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11,23 km.
2. droga nr 3516L Górno-Telatyn na odcinku Posadów – Telatyn o długości 5,4 km.
Ze środków powiatu oraz gmin przebudowane zostaną odcinki dróg powiatowych:
1. droga nr 3507L Źwiartów- Rachanie.
2. droga nr 3511L  Tyszowce- Dobużek- Łaszczów.
3. droga nr 3527L Nedeżów- Sowiniec.

Starosta Jan Kowalczyk złożył do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie przebudowy trzech mostów wraz z dojazdami do każdego z nich na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła w ciągu drogi powiatowej 3522L Łaszczów- Dyniska- Ulików.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przygotowuje dokumentacje projektowe, żeby złożyć wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę dróg powiatowych:

1. 3260L Tomaszów- Krasnobród ( do granic powiatu) ok. 8,3 km.
2. 3521L Przewłoka- Hubinek- Podlodów o długości 13,4 km.

źr. Powiat Tomaszowski