Pożar ścierniska i maszyny wiertniczej

W dniu 08.08.2020 r. dyżurny SK KP w Tomaszowie Lub. przyjął zgłoszenie o pożarze słomy na polu, na którym znajduje się maszyna wiertnicza. Po niespełna 10 minutach od momentu zadysponowania, jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp OSP KSRG Łaszczów, który pod dokonaniu rozpoznania podał jeden prąd wody w obronie maszyny oraz rozpoczął gaszenie pożaru ścierniska. Przybyłe kolejno zastępy OPS KSRG Nabróż oraz JRG Tomaszów Lubelski włączyły się do działań. Łącznie w działaniach brały udział 3 zastępy JOP, łącznie 14 strażaków. Spaleniu uległo ok. 30 arów ścierniska oraz  przewody hydrauliczne w pojeździe gąsienicowym Delmag RH-18. Straty wyceniono na około 20 tys. zł., natomiast wartość uratowanego mienia szacowana jest na blisko 1 000 000 zł.

Od początku sierpnia na terenie powiatu tomaszowskiego odnotowano 7 pożarów na terenach rolniczych związanych z pracami polnymi. W związku z trwającym okresem żniw przypominamy o zagrożeniach związanych z tym okresem. Poniżej przedstawiamy przepisy przeciwpożarowe regulujące powyższą tematykę:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.)

 

Rozdział  10

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych.

41.  [Obowiązki podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych]

  1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3)ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5 )zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.

3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

42.  [Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi]

  1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
  2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

  1. a) palnych – 30 m,
  2. b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

  1. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
  2. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

43.  [Zakaz wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach]

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Rozdział  2

Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

4.  [Czynności zabronione; obowiązki właścicieli lub zarządców terenów]

  1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

3)garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

5)rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;

32.  [Wyposażenie obiektów w gaśnice]

  1. Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

 

źr. KPPSP Tomaszów Lubelski