Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2016-06-27_3W dniu 27.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2012 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

      W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistów z różnych instytucji zajmujących się problematyką przemocy, tj. pracownicy socjalni, Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu, Służby Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół: podstawowych i gimnazjalnych.

      Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
  2. podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
  6. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
  7. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
  8. prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji działań, wnioski itp.

źr. UM Tomaszow Lubelski