Podsumowanie roku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gmine Tomaszów Lubelski

Informacja

  z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomaszowie  

     Lubelskim i wykonania zadań ochrony przeciwpożarowej  na terenie gminy

     Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 13 jednostek OSP, skupiających 422 strażaków w tym 23 kobiet, dwie jednostki OSP włączone są do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego /OSP Majdan Górny, OSP Podhorce/. Na terenie gminy funkcjonują  2 drużyn kobiecych / Ulów, Podhorce /.

 

Dnia 02 lipca 2017 roku w miejscowości Pasieki odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze  w których udział wzięło 128 strażaków z 11 drużyn męskich i  drużyna kobieca z Ulowa.

Klasyfikacja  Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych:

1 miejsce   – OSP Szarowola

2 miejsce   – OSP Podhorce

3 miejsce   – OSP Jeziernia

4 miejsce   – OSP Ruda Wołoska

5 miejsce   – OSP Majdan Górny

Trzy pierwsze drużyny męski oraz drużyna kobieca otrzymały nagrody pieniężne  z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego:

za 1 miejsce  – OSP Szarowola -1200 zl.

za 2 miejsce – OSP Podhorce    – 800 zł.

za 3 miejsce – OSP Jeziernia     – 600 zł.

Drużyna kobieca z Ulowa – 400 zl.

 Podczas Zawodów Sportowo- Pożarniczych Puchar ufundowany przez Komendanta Gminnego za najlepiej wykonana musztrę został wręczony  drużynie z OSP Pasieki.

Dnia 16 lipca 2017r oku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w miejscowości Lubycza Królewska podczas których jednostki z naszej gminy odegrały kluczową rolę.

Drużyna kobieca z OSP Ulów zdobyła tytuł mistrz powiatu – startowało 5 drużyn

Drużyna męska z OSP Szarowola zajęła III miejsce na 23 startujące drużyny.

Za bardzo dobre wyniki w zawodach powiatowych  podczas Dożynek Gminnych w Przeorsku został przekazany sprzęt pożarniczy.

Dla OSP Ulowa za kwotę – 1128 zł.

Dla OSP Szarowola za kwotę 866 zł.

Jednostki KSR- G otrzymały dotację na zakup sprzętu pożarniczego w 2017 roku w następującej wysokości:

1. OSP Majdan Górny  3 800 zł,

2. OSP Podhorce          3 000 zł

Ponadto następujące jednostki  otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  na zakup sprzętu  strażackiego:

OSP Pasieki – na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu techniki specjalnej

                       kwotę 3 700 zł.

                     – na wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia osobistego  

                      kwotę 3000 zł

OSP Rogóźno-Kolonia – na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu    

                         techniki specjalnej 4000zł

                      – na sprzęt  uzbrojenia i techniki specjalnej   – 1300 zł.

                      – z budżetu gminy 2450zł na zakup pompy szlamowej.

Z powyższej dotacji została zakupiona pompa szlamowa marki Honda  z osprzętem za kwotę 7756 złotych

Jednostka OSP Ruda Wołoska przy udziale samorządowców realizowała projekt „Mały Strażak” zlecony w ramach programu „Lubelskie Lokalnie- Mikrodotacje FIO2 finansowany ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. Kwota dofinansowania zakupu sprzętu wyniosła 5000zł.

Realizacja dotacji ORLRNU na realizację projektów służących podniesieniu bezpieczeństwa społecznego odbyła  się w 2017 roku. Został zakupiony sprzęt pożarniczy: OSP Ruda Wołoska -3 500 zł,  OSP Podhorce    – 2 000 zł

 

Jednostki z OSP w Rabinówce, Rudzie Wołoskiej i Ulowie  otrzymała dotację po 1000 zł. każda od Starosty Tomaszowskiego na zakup sprzętu i umundurowania.

 

W  2017 roku zakupiono z budżetu gminy następujący wyposażenie i sprzęt strażacki tj:- kompletne mundury strażackie wyjściowe ( mundur, czapka, koszula,sznury galowy i do koszuli –13 komplety umundurowania strażackiego wyjściowego

OSP Rabinówka      – 5 komplety umundurowania strażackiego wyjściowego

OSP Przeorsk          – 4 komplety umundurowania strażackiego wyjściowego

OSP Majdan Górny – 3 komplety umundurowania strażackiego wyjściowego

OSP Podhorce            1 komplety umundurowania strażackiego wyjściowego

 

Dla należytego przechowania sztandarów zakupiono gabloty i przekazano do: OSP Przeorsk, OSP Jeziernia i OSP Podhorce  z kwotę 1500 zł. oraz akumulatory do samochodów pożarniczych OSP Podhorce  za 1012 zł, OSP Przeorsk 594zł

W 2017 roku tylko  na zakup umundurowania i sprzęt wydano kwotę 55 642 zł 

    –  z czego  wydatki z budżetu gminy to 19 049 zł,  

    –   dotacja firm ubezpieczeniowych         8 459  zł

    –   dotacja Orlenu                                     5 500zł

    –   dotacja Starosty                                   3 000zł

    –   dotacja MSWiA                                 12 300zł

    –   dotacja KSRG                                      6 800zł

    –    z funduszu wiejskiego                         2000zł

W celu utrzymania sprawność technicznej narzędzi hydraulicznych  i agregatów prądotwórczych dokonano przeglądu serwisowego wydając kwotę 811,80 zł.

Dokonano legalizacji i remontu zaworów w butlach na powietrze   1021,30 zł.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy na  ochronę przeciwpożarową na 2017 r wyniósł  249 900 zł

W  budżecie na 2018 rok- na ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki  w kwocie  245 303 złotych

 

W 2017 roku strażacy uczestniczyli w następujących uroczystościach:

 • Dnia 05 stycznia 2017 odbyło się posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP RP           w Tomaszowie Lubelskim połączone z opłatkiem strażackim.
 • Zorganizowano w dniu 14 marca 2017r. we współpracy z Dyrektorami Szkół  Eliminacji Gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” Finał Gminny turnieju odbył się w sali narad budynku  Urzędu Gminy w Tomaszowie Lubelskim.
 • Dnia 7 maja 2017 w miejscowości Rabinówka została zorganizowana III Majówka Strażacka 
 • Udział przedstawicieli jednostek i pocztów sztandarowych w Jubileuszu

50-lecia OSP w Rabinówce  który odbył się dnia 25 czerwca 2017r

 • Udział w Powiatowych obchodach Dnia Strażaka i 110 rocznicy powstania Straży Pożarnej  w Tomaszowie Lubelskim dnia 28 maja 2017r.
 • Dnia 02 lipca 2017 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w miejscowości Pasieki.
 • Dnia 16 lipca 2017r oku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w miejscowości Lubycza Królewska
 • Udział jednostek z OSP Łaszówka, OSP Ruda Wołoska, OSP Pasieki, OSP Rabinówka w zabezpieczeniu IX rekonstrukcji „Bitew pod Tomaszowem w 1939roku dnia 17 września 2017 r. w miejscowości Dąbrowa Tomaszowska
 • W dniu 27 sierpnia 2017 odbyły się Dożynki Gminne w miejscowości Przeorsk

     w których wzięły  udział poczty sztandarowe oraz strażacy z OSP Przeorsk.

 • Dnia 08 września 2017 odbyły się ćwiczenia zgrywające Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu tomaszowskiego na terenie Leśnictwa Leliszka i Bełżec.
 • Udział Zarządu Oddziału Gminnego OSP” RP” i jednostki OSP Przeorsk w Zaduszkach Strażackich  dnia 04 listopada 2017 r. w miejscowości Susiec
 • Udział  pocztu sztandarowego  w obchodach 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Podhorcach  11 listopad 2017r.
  Mając na uwadze wymagania, jakie stawia się strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, wykonano badania lekarskie 31 strażaków w Przychodni Medycyny Pracy. Badania były niezbędne dla strażaków którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

  Następnym etapem to działalność szkoleniowa strażaków z OSP.

  W cyklu wiosennym i jesiennym 2017 roku zostało przeszkolonych na kursach

   16 strażaków. Kursy prowadzone były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski  w następujących specjalnościach:

  –  szkolenie podstawowe strażaków ratowników  według nowych zasad 126 godzin – 12 strażaków

  –  szkolenie strażaków ratowników cz II      – 0 strażaków

  –  szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego  – 0 strażaków

  –  szkolenie  kierowców i konserwatorów – 0 strażak

  –  szkolenie dowódców                             – 0  strażaków

  –  szkolenie naczelników                          –  0  strażaków

  –  szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej – 2 strażaków oraz 2 strażaków przeszło recertyfikację uprawniań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

  W działaniach ratowniczych uczestniczyły następujące jednostki:

  OSP Majdan Górny    – 28 plus zabezpieczenie powiatu   17 razy

  OSP Podhorce            – 21 razy            OSP Łaszczówka      2 raz

  OSP Przeorsk              – 1 raz               OSP  Pasieki             1  raz

  OSP Justynówka          – 1 raz               OSP Ruda Wołoska 1  raz

  OSP Jeziernia             –  2 raz               OSP Rabinówka        1  raz

Szanowni druhowie pragnę podziękować wszystkim strażakom za dotychczasowe zaangażowanie w sprawy ochrony przeciw pożarowej i pomoc w realizacji innych przedsięwzięciach społecznych gospodarczych w swoich miejscowościach. Liczę na dalszą współpracę zarówno w realizacji zadań p.poż  jak również w wykonywaniu innych zadań w naszej gminie.

Słowa podziękowania kieruję również do  Wójta Gminy i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, dziękuję za współpracę i pomoc oraz wspólne działanie na rzecz poprawy ochrony p. pożarowej.

Składam wszystkim życzenia na progu 2018 roku, życzę wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, zdrowia oraz wiele satysfakcji w społecznej służbie strażackiej

 

                                                                              Prezes

                                                           Zarządu Oddziału Gminnego

                                                                     Związku OSP RP

 

źr. Urząd Gminy Tomaszów Lubelski