Odbyła się XXIII sesja Rady Miasta.

   xxiii_sesja_12W dniu 9 września 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXIII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz poinformował, m.in. o: trwającej kompleksowej budowie dróg gminnych, tj. ulic Petera i Pogodnej, remoncie ulicy Szopena, trwającym remoncie Miejskiej Biblioteki Publicznej, ogłoszonym przetargu na wykonanie odwodnienia przy ul. Ściegiennego, zakończonej inwestycji dotyczącej modernizacji oświetlenia Parku Miejskiego oraz ul. Kruczej. Burmistrz Wojciech Żukowski poinformował zebranych o realizowanych inwestycjach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Ponadto zawiadomił o trwających rozmowach Wojewody Lubelskiego, Posła Sławomira Zawiślaka i Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z Jerzym Szmitem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury związanych z przyśpieszeniem prac nad realizacją budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Burmistrz zakomunikował o spotkaniu z Rektorem KUL w sprawie zabezpieczenia i przekazania mienia KUL w Tomaszowie Lubelskim oraz o podjętej decyzji o przejęciu księgozbioru KUL na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Burmistrz poinformował o wizycie na Ukrainie w ramach realizacji projektu „Polską Pieśnią malowana”, odbytych w okresie wakacyjnym półkoloniach dla dzieci polonijnych z Ukrainy w Świetlicy Środowiskowej „Krokus”.

      Na koniec Burmistrz zaprosił zebranych na: otwarcie toru wrotkarskiego na terenie OSiR „Tomasovia” oraz uroczystości rocznicowe 77 rocznicy Bitew pod Tomaszowe Lubelskim.

      W obradach sesji Rady Miasta wzięli udział reprezentacji klubu wrotkarskiego TUKS „Roztocze” z Prezesem Stanisławem Sikorą oraz trenerem Waldemarem Kołcunem. Pan Waldemar Kołcun przedstawił Radnym krótką historię klubu i etapów powstawania pierwszego w Polsce profesjonalnego toru wrotkarskiego w Tomaszowie Lubelskim. Członkowie klubu wręczyli Burmistrzowi Wojciechowi Żukowskiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Mirosławowi Fusowi pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za zaangażowanie i wspieranie działalności środowiska sportowego w Tomaszowie Lubelskim.

      W kolejnej części Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku oraz informację o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2015 rok.

      Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski uchwalili uchwały w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny w realizacji projektu pn. „Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło  Tomaszowie Lubelskim, wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski z przeznaczeniem na refundację kosztów dowozu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat budżetu miasta Tomaszów Lubelski na 2017 rok, uchwalenia „Regulaminu korzystania z Toru Wrotkarskiego” znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”, udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej ul. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim, udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski w zakresie współfinansowania przebudowy dróg gminnych, wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miejską Tomaszów Lubelski działki nr 135/1 ark. 19, położonej w Tomaszowie Lubelskim, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski położonej przy ul. Łaszczowieckiej nr 20/2 ark. 4 i nr 21/2 ark. 4 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tomaszów Lubelskim na lata 2016-2021, zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Tomaszów Lubelski ma stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim