Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

szkołaNabór do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

 Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

 

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Kryteria naboru są zawarte w Uchwale Nr XVII/133/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski.

Terminy naboru postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa  Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Lubelski Kurator Oświaty.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum na terenie Miasta Tomaszowa Lubelskie, tj.:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Żołnierzy Września 1, tel. 84 664 44 55,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dr Janusza Petera ul. Żwirki i Wigury 6, tel. 84 664 24 43,
  3. Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich ul. Kopernika 4, tel. 84 664 23 05,
  4. Gimnazjum Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II ul. Kościuszki 68, tel. 84 664 26 90.

Uchwała nr XVII/133/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski

źródło: tomaszow-lubelski.pl