Nabór do szkół i przedszkoli

Nabór do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z określonymi w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym
Zgodnie z zapisami ustawy prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kryteria naboru są zawarte w:

Uchwale Nr XXX/259/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa:

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej na terenie Miasta Tomaszowa Lubelskie, tj.:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1, tel. 84 664 44 55
  2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dr Janusza Petera, ul. Żwirki i Wigury 6, tel. 84 664 24 43

Nabór do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2017/2018

 

Kryteria naboru
Do przedszkoli samorządowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Tomaszów Lubelski.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz.59).

Kandydaci zamieszkali poza obszarem administracyjnym Miasta mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6 ustawy Prawo oświatowe, Miasto Tomaszów Lubelski nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem administracyjnym Miasta przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący określone w

Uchwale Nr XXX/260/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 6 marca 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa

Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach:

  1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Chocimska 17, tel. 84 664 35 58
  2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu, ul. T. Zamojskiego 14, tel. 84 665 92 87
  3. Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały ul. Moniuszki 51, tel. 84 665 00 86.
źr. UM Tomaszów Lubelski