Nabór do publicznych szkół podstawowych w Tomaszowie Lubelskim na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z określonymi w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.

 

Wnioski zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich, ul. Kopernika 4, tel. 84 664 23 05, https://szkolanr1.net/
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1, tel. 84 664 44 55, http://sp2tomaszow.pl/
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dr Janusza Petera, ul. Żwirki i Wigury 6, tel. 84 664 24 43, http://spnr3tom.superszkolna.pl/

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Zgodnie z zapisami ustawy prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami i po złożeniu przez rodzica lub prawnego opiekuna wniosku rekrutacyjnego. Wnioski rekrutacyjne dostępne będą w sekretariacie w/w szkół. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kryteria naboru są zawarte w Uchwale Nr XXX/259/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski.

Kandydatów do klas pierwszych szkół, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 3 pkt,
 2. niepełnosprawność kandydata – 3 pkt,
 3. rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły – 3 pkt,
 4. kandydat zamieszkuje na terenie miasta Tomaszów Lubelski – 4 pkt,
 5. kandydat zamieszkuje poza Tomaszowem Lubelskim – 1 pkt,
 6. miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt,
 7. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – 2 pkt,
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt,
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 3 tj.:

 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 i pkt 3 – ich spełnienie potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu jednostki,
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100),
 3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 i pkt 5 – oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata,
 4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – oświadczenie rodzica o miejscu pracy,
 5. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
 6. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 8 – oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
 7. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 9 – oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej nad kandydatem.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania,
 2. oświadczenie rodzica o miejscu pracy,
 3. oświadczenie rodzica o wychowaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
 4. oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
 5. oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej nad kandydatem,
 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa:

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

 

Uwaga:

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

 

UCHWAŁA NR XXX/259/2017 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym

 

źr. UM Tomaszów Lubelski