Nabór do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z określonymi w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Zgodnie z zapisami ustawy prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kryteria naboru są zawarte w:

Uchwale Nr XXX/259/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tomaszów Lubelski.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa:

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej na terenie Miasta Tomaszowa Lubelskie, tj.:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Żołnierzy Września 1, tel. 84 664 44 55
  2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dr Janusza Petera, ul. Żwirki i Wigury 6, tel. 84 664 24 43

 

źr. UM Tomaszów Lubelski