Nabór do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2018/2019

Do przedszkoli samorządowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Tomaszów Lubelski.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.).

Kandydaci zamieszkali poza obszarem administracyjnym Miasta mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6 ustawy Prawo oświatowe, Miasto Tomaszów Lubelski nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem administracyjnym Miasta przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący określone w Uchwale Nr XXX/260/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach:

  1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy ul.  Chocimska 17, tel. 84 664 35 58
  2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu ul.  T.  Zamojskiego 14, tel.  84 665 92 87
  3. Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały ul.  Moniuszki 51, tel. 84 665 00 86.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski