Kwalifikacja wojskowa 2022

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed Powiatową Komisją Lekarską w Tomaszowie Lubelskim, ul. Siwa Dolina 2A.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego.

Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej , a mają ukończony 18 rok życia.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
  • kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju;
  • kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

SANKCJE KARNE:

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwalifikacja wojskowa dla powiatu tomaszowskiego odbędzie się w terminie od 13 czerwca do 06 lipca 2022 roku. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed Powiatową Komisją Lekarską w Tomaszowie Lubelskim, ul. Siwa Dolina 2A.