Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego
Propagującego Profilaktykę Uzależnień od Narkotyków

1. Organizatorzy Konkursu i czas trwania konkursu:
a) Organizatorzy Konkursu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu; ul. Lwowska 36 c; 22-670 Bełżec
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu; ul. Lwowska 5; 22-670 Bełżec
b) Konkurs rozpoczyna się dnia 4 maja 2017 roku, a zakończenie konkursu nastąpi dnia 31 maja 2017 roku.
2. Tematyka konkursu
Propagowanie profilaktyki uzależnień od narkotyków.
3. Cele konkursu:
a) propagowanie profilaktyki antynarkotykowej wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu
c) kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
d) popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Uczestnictwo w Konkursie
a) Konkurs kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Bełżec.
b) W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury Konkursu z ramienia Organizatorów Konkursu ani ich
rodziny.
5. Zasady konkursu:
a) Praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie,
wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może
równolegle brać udziału w innych konkursach.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich
danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe
uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
d) Nie dopuszcza się do Konkursu prac zespołowych.
e) Prace powinny być wykonane na formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 w dowolnej technice
plastycznej.
6. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, nr telefonu,
e-mail) i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w terminie do 31 maja 2017 roku. W przypadku
prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
7. Pozostałe zasady konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 16 czerwca 2017 roku.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone
publicznie.
c) W Konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów
szkoły podstawowej (klasy I-VI) i gimnazjum (klasy I-III), za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 3
najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia
rzeczowe.
d) Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzyosobowe Jury Konkursu, którego skład zostanie podany
do publicznej wiadomości do dnia 9 czerwca 2017 roku. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych Organizatorów, w różnych
materiałach Organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
g) Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatorów oraz na stronie internetowej http://gok.belzec.pl

źr. GOK Bełżec