Konferencja prasowa w sprawie ogłoszenia II etapu na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (Film)

Zgodnie z naszą wczorajszą zapowiedzią zapraszamy do obejrzenia całej konferencji prasowej w sprawie ogłoszenia II etapu na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, która odbyła się wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Dodatkowo poniżej filmu prezentujemy tekst z materiałów prasowych, które po konferencji rozdawali organizatorzy.

Najważniejszą informacją jest to, że podpisanie na budowę nastąpi w IV kwartale tego roku, a firma, która wygra przetarg, będzie miała czas 34 lub 37 miesięce na budowę obwodnicy, która powinna powstać najdalej do maja 2021 roku.


Informacja prasowa
w sprawie ogłoszenia II etapu postępowanie przetargowego
na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej Nr 17.

 

Droga krajowa Nr 17 zaliczona do sieci dróg międzynarodowych jako droga E-372, stanowi na terenie województwa lubelskiego dojazd do drogowego przejścia granicznego w Hrebennem i jedno z głównych drogowych połączeń z Ukrainą.

Prace planistyczne rozpoczęto w roku 2005. Uzyskane decyzje: środowiskowa i lokalizacyjna, pozwoliły na wydanie pozwolenia na budowę w dniu 23 grudnia 2010 roku. W tym czasie dokonano również wykupu gruntu wydatkując kwotę ponad 40 milionów złotych.

Brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację tak przygotowanej inwestycji w latach 2010 – 2016 wywoływał niepokój mieszkańców miasta, którzy wielokrotnie organizowali protesty mające zwrócić uwagę na konieczność rozpoczęcia robót.

Podjęta interwencja przez Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego wpłynęła na weryfikację i przyśpieszenie planów inwestycyjnych

W dniu 24 lutego 2017 roku z upoważnienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit zatwierdził II etap postępowania przetargowego, polegającego na: Budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17 o długości 9,6 km;

Opis inwestycji:

Jedno jezdniowa obwodnica, o długości ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 – węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Realizacja inwestycji obejmuje budowę odcinka o długości 9,58 km w etapie I jako jedno jezdniowej drogi ekspresowej, a także:

  • budowę połączeń projektowanej drogi z istniejącym układem drogowym (Węzeł „Tomaszów Północ” wraz z przełożeniem DW 850 i węzeł „Tomaszów Południe” oraz skrzyżowania na początku i końcu obwodnicy)
  • budowę obiektów inżynierskich: 9 szt. (estakady w dolinie rzeki Sołokiji oraz innych mostów, wiaduktów, przepustów) w ciągu projektowanej obwodnicy,

Podpisanie umowy planowane jest najpóźniej IV kw. 2017 r.

Przekazanie placu budowy planowane jest w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy na realizację.

Zakończenie budowy zakładane jest w połowie 2021 r. (możliwe wcześniejsze zakończenie robót).

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa płynności ruchu, bezpieczeństwa użytkowników oraz uzyskane zostanie lepsze połączenie z przejściem granicznym. Niewątpliwie nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów leżących w sąsiedztwie obwodnicy. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo podróżnych oraz pieszych.

Konsekwencją zmiany organizacji ruchu jest konieczność przeprowadzenia modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 850 na długości ok. 550 m. obejmującej: remont nawierzchni,kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznych. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2015 roku a wartość wszystkich robót szacowana jest na 6 683 630.40 zł. Inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Planowany jest również remont odcinka drogi 3521 L Tomaszów Lubelski (ul. 29 Listopada) – Ulhówek

W związku z budową obwodnicy ulegnie również zmianie zarząd dróg:

  • DK Nr 17 (ul. Zamojska i Lwowska) na odcinku od skrzyżowania ul. Łaszczowiecka granice miasta.
  • 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski (ul. Piłsudskiego)

Miasto zamierza zabiegać o uzyskanie prawo zarządu nad tymi odcinkami dróg.