IV sesja VIII kadencji Rady Miasta

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach IV sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad IV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 7. Sprawy różne
 8. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
 9. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 10. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
 11. Ustanowienie programu osłonowego „Pomoc Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie dożywiania” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 12. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 13. Uchwalenie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 14. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 15. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 16. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
 17. Zbycie nieruchomości położonej przy ul. mjra Franciszka Bartłomowicza „Grzmota” w Tomaszowie Lubelskim
 18. Zakończenie obrad IV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus

 

źr. UM Tomaszów Lubelski