Bełżec: Informacja o zmianie nazwy ul. Karola Świerczewskiego w Bełżcu na nową nazwę ulica Rzeszowska

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744), Uchwałą nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Bełżec z dnia 27 czerwca 2017 roku zmieniono dotychczasową nazwę ulicy Karola Świerczewskiego w Bełżcu na nową nazwę ulica Rzeszowska. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 10 sierpnia 2017 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 25 sierpnia 2017 r. Ustawa „dekomunizacyjna” zakłada, że w przypadku zmiany nazwy ulicy obywatele nie będą musieli wymieniać dokumentów. Mimo zmiany adresu, będą one mogły być używane, dopóki nie upłynie ich termin ważności. To powinno ograniczyć ewentualne komplikacje dla mieszkańców.

Ustawodawca zdecydował też, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Nie oznacza to jednak, że zmiana nazwy ulicy obędzie się bez kosztów. Obywatele będą musieli zapłacić za nowe tabliczki oznaczające posesje, jednak znacznie większe koszty poniosą firmy, które będą zmuszone do wymiany szyldów, pieczątek, wizytówek, papieru firmowego. Będą musiały zmienić treść ogłoszeń i reklam, a swoich kontrahentów poinformować o zmianie adresu korespondencyjnego. Samorząd natomiast będzie musiał zapewnić wymianę tablic z nazwą ulicy.

W związku ze zmianą, mieszkańcy ww. ulicy powinni wykonać następujące czynności:

  1. Urząd Skarbowy – należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym na druku ZAP-3.
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne. Powyższe dotyczy także przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.
  4. Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.
  5. Dostawca gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.
  6. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.
  7. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.
  8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana adresu zostanie naniesiona z urzędu.
  9. Podatki i opłaty lokalne – zmiana adresu zostanie naniesiona z urzędu.
  10. Umowy na odprowadzanie ścieków – Urząd Gminy przygotuje aneksy do umów, które będą sukcesywnie podpisywane.

 

źr. Gmina Bełżec