Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

W dniu 28 grudnia 2018 r. na sesji Rada Miasta Tomaszów Lubelski podjęła uchwałę dotyczącą objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli np.: sklepy, biura, szkoły, firmy, zakłady pracy, zakłady fryzjerskie itp. Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.

      Z dniem 1 kwietnia 2019 r. Miasto Tomaszów Lubelski organizuje i nadzoruje system, w tym ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całego miasta oraz zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na wykonywanie w/w usługi.

      Oznacza to, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada, jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski deklaracji, w której określi wielkość i ilość pojemników lub worków oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej na rzecz Miasta, a nie jak dotychczas firmie.

      Z nieruchomości niezamieszkałych (czyli od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) w ramach systemu gospodarowania odpadami odbierane będą jedynie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania/bytowania danej firmy. Na odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej podmioty winny mieć odrębnie zawarte umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

      Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski ma na celu uszczelnienie i usprawnienie odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów komunalnych, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

      Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Budżetu i Finansów, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski / fot: ENERIS