Hrebenne: Pracowali nielegalnie w gospodarstwach rolnych

12-95338Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, w wyniku których ujawniono 28 nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy.

Funkcjonariusze NOSG z Placówki w Hrebennem przeprowadzili  kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. W trakcie kontroli przeprowadzonych w dniu 13 czerwca br., na terenie  powiatu tomaszowskiego, ustalono, że 15 obywateli Ukrainy nielegalnie wykonywało pracę w jednym z gospodarstw rolnych. Cudzoziemcy wjechali do Polski na podstawie zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (zezwolenie MRG).

Dokument ten nie uprawnia jednak cudzoziemców do legalnego wykonywania pracy na terytorium RP. Zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a gabinetem Ministrów Ukrainy, mały ruch graniczny uprawnia mieszkańców strefy przygranicznej do regularnego przekraczania granicy w celu przebywania w tej strefie ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych, które według przepisów wewnętrznych RP nie są uznawane za działalność zarobkową. Cudzoziemcy nie posiadali również wymaganego w ich przypadku zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Pracodawca nie zawarł również z cudzoziemcami umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

W związku ze stwierdzeniem przez funkcjonariuszy, wykonywania pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, cudzoziemcy zostali zatrzymani, zaś wobec nich wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych Komendant Placówki SG w Hrebennem wydał wobec 15 obywateli Ukrainy decyzje o zobowiązaniu do powrotu.

Z kolei w dniu 14 czerwca br., funkcjonariusze NOSG z Placówki w Białej Podlaskiej przeprowadzili  kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców  w gospodarstwie rolnym na terenie powiatu radzyńskiego. W następstwie prowadzonej kontroli funkcjonariusze z PSG w Białej Podlaskiej zatrzymali dwunastu nielegalnie pracujących Ukraińców. Właściciel gospodarstwa rolnego, w którym przeprowadzono kontrolę zatrudniał cudzoziemców nie posiadających dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy tj. bez wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Nie zawarł również z cudzoziemcami umów o pracę  albo umów cywilnoprawnych w wymaganej formie.

W stosunku do zatrzymanych cudzoziemców Komendant Placówki w Białej Podlaskiej wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu oraz wszczął postępowanie w sprawie o wykroczenie  z  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Co do zasady, warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca jest posiadanie zezwolenie na pracę. Zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez zezwolenia. W przypadku stwierdzenia wykonywania pracy przez cudzoziemca nieposiadającego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy organ Straży Granicznej obowiązany jest wszcząć postępowanie administracyjne i wydać decyzję o zobowiązaniu do powrotu na podstawie art. 302 ust. 1 pkt. 4 ustawy o cudzoziemcach.

źr. Straż Graniczna