Gminny Konkurs Ekologiczny

phoca_thumb_l_ekologia1722 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Żulicach, odbył się dla klas I– III Gminny Konkurs Ekologiczny, do którego przystąpiły drużyny uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Telatyn – z Poturzyna, Telatyna i Żulic. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą, rozwiązując najpierw test wiedzy o ekologii a następnie przygotowywały plakat pt. ,,Ziemia będzie zielona albo martwa”.

W konkursowym Jury, które czuwało nad jego prawidłowością zasiedli: jako Przewodnicząca – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żulicach pani Iwona Zielonka oraz Członkowie: specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Mircze pani Elżbieta Szumarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poturzynie pani Maria Kołodziej, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Żulicach pani Alina Wiatrzyk oraz nauczycielka Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Alicja Wiśniewska. Głównym celem zorganizowanego konkursu była przede wszystkim szeroko rozumiana, powszechna edukacja ekologiczna, polegająca na kształtowaniu wrażliwości na piękno przyrody, tworzeniu więzi emocjonalnej ze środowiskiem przyrodniczym jak również uczeniu dzieci szacunku i przywiązania do przyrody, podziwu dla niej i troski o jej przetrwanie. Niewątpliwie aktywne włączenie dzieci do udziału w tego typu przedsięwzięciach i tym samym budzenie świadomości u najmłodszych, że stan środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro, stanowi jedną z najważniejszych przesłanek takich konkursów. Świadomość ekologiczną można kształtować bowiem różnymi metodami a niezaprzeczalnie najbardziej skuteczne są te, które wymagają aktywnej badawczej postawy ucznia. W „ekologicznej rywalizacji” I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Żulicach, II miejsce Szkoła Podstawowa w Poturzynie i III miejsce Szkoła Podstawowa w Telatynie. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju ekologicznym otrzymały nagrody rzeczowe, które zostały przygotowane przez organizatorów przy współudziale Stowarzyszenia Rozwoju i promocji Regionu Gminy Telatyn i Nadleśnictwa Mircze. Po części oficjalnej uczniowie wzięli udział w akcji ,,100 mln drzew do 2017 roku” zainicjowanej przez organizację ENO Programme Association z Finlandii, która prowadzi wirtualną szkołę działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrzesza obecnie w swych szeregach 157 krajów. Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska, do akcji tej przyłączyły się również Lasy Państwowe. Głównym celem tej akcji jest posadzenie przez dzieci, młodzież, wolontariuszy i różne instytucje 100 milionów drzew do 2017 roku. W ramach tej akcji, dzieci biorące udział w konkursie oraz cała społeczność szkolna ze Szkoły Podstawowej w Żulicach, pod fachowym okiem pracownika Nadleśnictwa Mircze – pani Elżbiety Szumarek wokół obiektu szkolnego również posadziły drzewka ( modrzewie i sosenki ). Udział dzieci w konkursie ekologicznym czy nawet w organizowanej akcji niezaprzeczalnie pokazuje, że nawet najmłodszym nie jest obca troska o nasze środowisko naturalne, że mają oni aktywne podejście do ochrony przyrody rodzimej oraz że chcą zdobywać i pogłębiać swą wiedzę przyrodniczą. To niewątpliwie bardzo cieszy. Za bezinteresowną pomoc, wsparcie i życzliwość Dyrekcja Szkoły w Żulicach oraz dzieci, pani Elżbiecie Szumarek oraz Nadleśnictwu Mircze składają serdeczne podziękowanie.

źr. Gmina Telatyn