Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski.

Gmina Tomaszów Lubelski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski”. 

Seniorzy w ramach projektu spotykają się cyklicznie w Wiejskim Domu Kultury w Majdanie Górnym. Aktywnie uczestniczą w zajęciach z trenerami, dzięki temu mogą wspólnie rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także zwiększyć aktywność fizyczną i społeczną. Ponadto otrzymują wsparcie terapeutyczne i prawne, następuje zwiększenie dostępu do edukacji kulturalnej oraz podniesienie kompetencji ICT osób starszych. 
Powyższe cele są realizowane poprzez cykl zajęć, warsztatów, szkoleń, wykładów, wyjazdów i poradnictwa.

Projekt obejmuje:

– Zajęcia integracyjne pt. „Dla wspólnej integracji – dodajmy życia do lat”
– Zajęcia prozdrowotne pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
– Zajęcia pt. „Komunikacja seniora w Internecie”
– Zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i poradnictwa prawnego
– Zajęcia rozwijające zainteresowania „Edukacja kulturalna”.

Celem projektu jest poprawienie dostępności i jakości usług społecznych dla 30 osób (20K, 10M) w tym 4 os. z niepełnosprawnościami (3K, 1M) niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Tomaszów Lubelski do realizacji zintegrowanych usług społecznych o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w okresie od 01 sierpnia 2018 do 31 lipca 2020 r.

Projekt pn. „Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0043/18.

Dofinansowanie projektu z UE: 282 675,00 zł.
Wartość projektu: 304 675,00 zł.

Koordynacja projektu: Joanna Pawelczyk i Ewelina Kowalska.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski